AIMSTA-506

  • PVC Stabilizers for casing & plumbing electrical conduit underground threaded pipe

    PVC Stabilizers สำหรับท่อและท่อประปาท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

    ตัวปรับความคงตัวพีวีซีผลิตท่อเกลียวพีวีซีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานก่อสร้างระบบประปาภายในอาคารอุตสาหกรรมระบบท่อส่งน้ำในเมืองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลพื้นที่ที่อยู่อาศัยพื้นที่โรงงานของระบบประปาฝังโรงงานบำบัดน้ำสวนการชลประทานวิศวกรรมการขุดเจาะและ ภาคอื่น ๆ การใช้งานทั่วโลกเกิดจากลักษณะที่ได้เปรียบรวมถึงความแข็งแรงและความทนทานความสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษาความต้านทานการกัดกร่อนความคล่องตัวต่ำคุณสมบัติเชิงกลที่ดีการรีไซเคิลการซึมผ่านต่ำมากและความต้านทานต่อสารเคมีสูงกำลังและต้นทุนที่ดีเยี่ยม